top of page

מילון מושגים בנדל"ן בדגש על עולם הקרקעות

הסכם שיתוף מעגן את היחסים בין המשקיעים בחלקה ודואג לייצר מנגנון מוסכם של קבלת החלטות
לטובת קידום הליך התכנון, ללא עיכובים וללא מחלוקות. הסכם שיתוף נכון מייצר מנגנון אשר ימנע כל עיכוב אפשרי עתידי ואף יזרז את הליך הבנייה. הסכמי שיתוף לרוב מנוהלים ע"י עורכי דין או חברות יזמיות המציינות מחירים שונים להצטרפות ומחירים עתידיים על התפתחות הקרקע. יש לבדוק כי הסכם השיתוף הינו שוויוני והוגן מבחינת התנאים והמחירים ומאפשר מכירה של הזכות בכל שלב.

הסכם שיתוף

בעסקת קומבינציה מוכר הבעלים חלק מהזכויות בקרקע ליזם, שלא בשווה כסף, אלא תמורת שירותי בנייה. עסקת קומבינציה היא למעשה עסקת חליפין. הבעלים נותן חלק מהקרקע ליזם תמורת שירותי בנייה.

הסכם קומבינציה

רישום במרשם המקרקעין (טאבו) בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

הערת אזהרה

מושע (MUSHA) היא בעלות משותפת על מקרקעין. זהו מצב שכיח למדי, שבו מספר אנשים רכשו ביחד את הבעלות על הקרקע, או שהקרקע שייכת לכמה וכמה יורשים, והם כולם רשומים בטאבו כבעלי אותה חלקה. הרישום בפנקסי המקרקעין יציין לצד כל אחד מהבעלים השותפים במושע את חלקו היחסי באותה חלקה.

מושע

תכניות עוסקות, בין היתר, בהסדרת יחידות הבעלות במקרקעין. קרקע במצבה ה"טבעי" (ללא מעורבות תכנונית) מחולקת לגושים וחלקות אשר רשומות בספרי המקרקעין על שם בעליהם. תכניות יכולות לשנות את החלוקה הקיימת ע"י תהליך של חלוקה - פרצלציה - של החלקות, הפקעת חלקים מהחלקות, או ע"י רה-פרצלציה, כלומר איחודן וחלוקתן מחדש באופן אחר.

לדוגמא - בתהליך פרצלציה  בקרקע חקלאית במושע שעברה שינוי ייעוד למגורים, לאחר תהליך פרצלציה בעל הקרקע ידע 

פרצלציה

קביעותיה של תכנית חלות רק בשטח מוגדר, התחום בתשריט על ידי קו כחול עבה. לקביעותיה של תכנית אין תוקף מחוץ לקו הכחול שלה, ומוסד התכנון נדרש לוודא זאת כאשר הוא מאשר את התכנית. 

קו כחול (של תכנית)

קרקע המאפשרת הוצאת היתרי בנייה מתוקף אישור תוכניות מפורטות ופיתוח תשתיות במתחם ע"י הרשות המקומית.  

קרקע זמינה לבניה

התוכנית המפורטת כוללת פירוט בדבר ייעוד קרקעות לדרכים, שטחים פתוחים ומבני ציבור. היא קובעת מה יהיה גובהו של המבנה שניתן לבנות, מה יהיה שטחו, כיצד הוא ייראה מבחינה אדריכלית ועוד.

תכנית מפורטת

bottom of page